Her kan du læse den gældende vedtægt for Næsby Bylaug

Vedtaget den 19. marts 1946

Ændret d. 27. april 2001, d. 30. maj 2012, d. 17. maj 2018 og d. 26. juni 2020

I. Foreningens navn og hjemsted.

§1a

Foreningens navn er Næsby Bylaug

§1b

Foreningen er hjemmehørende i Næsby Sogn, Glumsø

§1c

Foreningen ejer ejendommen Næsbyvej 32,

Matrikel nr. 10g Næsby By, Næsby, Glumsø.

I 1946 anlagt som en mindepark.

II. Foreningens formål.

§2

Bylaugets formål:

  • Administration og vedligeholdelse af mindeparken til gavn for beboerne i Næsby Sogn – både børn og voksne.
  • Bidrage til mindeparkens anvendelse, dvs. til møder, fester og andre arrangementer til fremme af kultur og sammenhold - internt i sognet og eksternt i forhold til Næstved Kommune.
  • Fremme og støtte enhver opgave til gavn for beboerne i Næsby Sogn efter konkret beslutning i bestyrelsen.

III. Foreningens medlemmer.

§3a

Enhver, der ejer eller lejer (fast) bopæl i Næsby Sogn, er medlem.

§3b

Hjemmeboende børn, der er fyldt 15 år er medlem.

§3c

Stemmeret udøves ved fremmøde på generalforsamlingen.

§3d

Medlemmer, der flytter fra sognet, men fortsat ønsker at være medlem uden stemmeret, giver skriftlig besked til oldermanden.

IV. Foreningens indtægter.

§4a

Medlemsbidrag. Det årlige kontingentfastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.

§4b

Gaver samt andre ydelser, der måtte tilfalde Bylauget.

§4c

Udbytte ved anbringelsen af Bylaugets formue.

V. Generalforsamlingen.

§5a

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i Bylaugets anliggender. Den ordinære generalforsamling ligger i april eller maj og indkaldes skriftligt med mindst tre ugers varsel.

§5b

Forslag til generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt til oldermanden senest én uge før generalforsamlingen.

§5c

Generalforsamlingen ledes af én af generalforsamlingen valgt dirigent.

§5d

Dagsorden for en ordinær generalforsamling er følgende:

1)            Valg af dirigent

2)            Valg af to stemmetællere

3)            Oldermanden fremlægger beretning til godkendelse

4)            Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5)            Indkomne forslag

6)            Fastsættelse af kontingent.

7)            Valg af medlemmer til bestyrelsen

8)            Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

9)            Valg af to revisorer og én revisorsuppleant

10)         Eventuelt

§5e

Sekretæren udarbejder et beslutningsreferat af forhandlingerne på generalforsamlingen. Referatet godkendes af dirigent og oldermand. Herefter lægges referatet på Bylaugets hjemmeside eller tilsvarende elektroniske medier.

§5f

Ethvert medlem har én stemme (jf. også §3c og §3d), og der kan kun stemmes ved fremmøde.

§5g

Alle beslutninger, bortset fra de i vedtægterne beskrevne, afgøres ved simpelt stemmeflertal.

§5h

Der kan begæres skriftlig afstemning, hvis blot ét af de fremmødte medlemmer ønsker dette.

§5i

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved de fremmødte medlemmer.

§5k

En ekstraordinær generalforsamling kan begæres af mindst to bestyrelsesmedlemmer eller af mindst ti medlemmer. Sidstnævnte skal alle være stemmeberettigede.

§5l

En ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med tre ugers varsel og underskrives af samtlige indkaldere.

VI. Bestyrelsen.

§6a

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Medlemmerne vælges for to år ad gangen. Der vælges tre i lige år og to i ulige år. Herudover vælges mindst to suppleanter på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted af såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter.

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer kan fremsættes på generalforsamlingen, hvor valget afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

§6b

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en oldermand, en kasserer og en sekretær. Der kan ikke være personsammenfald på de nævnte poster. I tilfælde af stemmelighed indenfor bestyrelsen, er oldermandens stemme afgørende.

§6c

Bestyrelsesmøder afholdes, når oldermanden eller tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog mindst fire gange om året. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.

§6d

Bestyrelsen kan nedsætte én eller flere selvkørende grupper til at varetage specifikke opgaver for Bylauget. Medlemmer af grupperne bør primært bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen.

§6e

Kassereren står for budget og regnskab, der løbende behandles på bestyrelsesmøderne. Efter anmodning kan materialet gennemses af Bylaugets medlemmer.

§6f

Sekretæren udarbejder beslutningsreferater af forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Resumé lægges på Bylaugets hjemmeside eller andre elektroniske medier.

§6g

Bestyrelsen administrerer Bylaugets anliggender. Den udfører generalforsamlingens beslutninger og har i øvrigt at lede varetagelsen af Bylaugets interesser efter bedste skøn.

§6h

Overfor tredjemand tegnes Bylauget af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf oldermanden eller kassereren skal være den ene.

VII. Regnskabet.

§7

Regnskabsåret regnes fra 1. april til 31. marts (begge dage inkl.).

Regnskabet afleveres i påtegnet stand til generalforsamlingen.

VIII. Hæftelse.

§8

Bylauget hæfter for dets økonomiske dispositioner udelukkende med den til enhver tid værende formue.

IX. Forandringer og opløsning.

§9a

Forandringer i og tillæg til Bylaugets vedtægter kan alene vedtages på en generalforsamling. Forslaget skal altid af bestyrelsen bekendtgøres mindst to uger forud i Næsby-Nyt og via Næsby Bylaugs elektroniske informationsmedier. Vedtagelsen skal ske med mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer, idet det i modsat fald bortfalder. Forslag kan dog genfremsættes yderligere to gange.

§9b

Bylaugets opløsning kan kun ske ved beslutning på to generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. Vedtagelsen skal ske med mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer på hver af de to generalforsamlinger.

§9c

Vedtages opløsningen, tages samtidig bestemmelse om, hvordan Bylaugets formue realiseres og anvendes på almennyttige formål så vidt muligt indenfor Næsby Sogn.

X. Vedtægternes ikrafttræden.

§10

Disse vedtægter træder i kraft straks.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling

den 19. marts 1946

Anders Larsen

Johs. Hansen

E. Holck

Vilh. Andersen

Johs. Larsen

Chr. Christensen

Albert Andersen

Ændret på generalforsamlingen den 27. april 2001

Jan Jensen

Torben Stenstrup

Lene Larsen

Edel Petersen

Ib Jørgensen

Frank H. Rasmussen

Jeanette Bauch

Ændret på generalforsamlingen den 30. maj 2012

Kirsten Rosenstand

Frank H. Rasmussen

Thor Temte

Henrik B. Larsen

Kirsten Heyckendorff

Allan Johansen

Agnete Knudsen

Ændret på generalforsamlingen den 17. maj 2018

Frank H. Rasmussen

Lone Laursen

Jytte Møller

Henrik Bisp

Henrik H. Larsen

Allan Johansen

Poul Sølyst

Ændret på generalforsamlingen den 26. juni 2020

Frank H. Rasmussen

Allan Johansen

Lone Laursen

Henrik Bisp

Del siden